Bonkerak

Bonkerak

Omrop Fryslân

De grize giet dy oer de grouwe fan dizze spannende ferhalen. Bonkerak is in rige fan tweintich folksferhalen dy't bewurke binne ta harkspullen. Alle wiken in nij folksferhaal út Fryslân of dêrbûten. Se binne te harkjen op omropfryslan.nl, op Spotify of yn dyn podcast-app.

Categorieën: Kinderen en familie

Luister naar de laatste aflevering:

Djip yn de Wâlden wenne duvelbanner en wûnderdokter Pier Potsje. Op in dei komt der in boer by him mei in siik hynder. Neffens Pier Potsje is it hynder net siik, mar behekst. It hynder bliuwt by Pier Potsje want it moat om 12 oere nachts behannele wurde. Safier komt it net, want dyselde nacht brekke twa skurken yn by Pier Potsje. Se fermoardzje him en nimme al syn sulverstikken mei. As se it hynder sjogge, beslute se dat ek mei te nimmen en se stekke it pleatske fan Potsje yn 'e brân. Oan it hynder ha se net folle, want it falt dea del. Hoe kin it dan dat datselde hynder in dei letter troch Jan Unhuer brûkt wurdt foar de karre?

Vorige afleveringen

 • 27 - 20. Jan Unhuer 
  Fri, 05 Jun 2020
 • 26 - 19. De nachtmerje 
  Fri, 29 May 2020
 • 25 - 18. De weddenskip 
  Thu, 07 May 2020
 • 24 - 17. De kegeljende rjochters 
  Fri, 15 May 2020
 • 23 - 16. De houtsnijer fan Boalsert 
  Thu, 07 May 2020
Meer afleveringen weergeven

Meer Nederlandse kinderen en familiepodcasts

Meer internationale kinderen en familiepodcasts

Kies een categorie